UK Poppy Seeds (Limited Supply)

Australian Poppy Seeds

Poppy seeds grown in Australia, from the latest harvest season. Whole blue Kosher poppy seeds grown, and harvested in Australia.